Fastighetsrätt för samhällsbyggare 2019 – en kurs till förmån för Stockholms Stadsmission

Boka 10 dec 2019

Datum
10 dec 2019 kl. 09.00 till 16.30

Plats
Vesterlins Stockholm

Pris
4 900 kr

Föreläsare
Helena Meier Helena Meier
Carolina Gustavsson Carolina Gustavsson
Olof Graner Olof Graner
Emma Eriksson Emma Eriksson
Johan Larsson Johan Larsson
Yvonne Brokvist Yvonne Brokvist
Marc Landeman Marc Landeman
Nancy Mattsson Nancy Mattsson
Henrik Höglund Henrik Höglund

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll

Fastighetsrätt för samhällsbyggare 2019 – en kurs till förmån för Stockholms Stadsmission

En kurs som garanterat ger något


Fastighetsrätten bär en central roll i arbetet med att bygga ett välfungerande samhälle. Juridiken styr och stimulerar (i bästa fall) utvecklingen. Hur juridikens verktyg tillämpas i praktiken är dock upp till de personer som befolkar samhällsbyggnadsprocessen, d.v.s. allt från advokater till myndighetspersoner och från konsulter till miljövetare. Under dagen bjuder ett antal av dessa personer på en fördjupning inom sitt rättsområde eller kanske en trendspaning. Målet är att ge en fördjupad kunskap inom de rättsområden som tillsammans väver fastighetsrätten och därigenom också bygga en ökad helhetsförståelse för hur din del passar in i samhällsbyggandets helhet.

Samtliga intäkter för kursen går oavkortat till Stockholms stadsmission. Lärarna ställer upp gratis liksom Vesterlins som kursarrangör.

Vi vill ge er en tidig julklapp – Gå två från samma företag, betala för en! Ange kod: 2för1

Kursen innehåller

Mer detaljerad info om kursinnehåll uppdateras efter hand.

Exploatering av jordbruksmark enligt MÖD

Under de senaste åren har Mark- och miljööverdomstolen levererat ett stort antal domar som berör frågan om exploatering av jordbruksmark som omfattas av miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Det har resulterat i en svåröverskådlig flora av avgöranden som vid en första anblick inte självklart hänger ihop. Föreläsningen är tänkt att sammanfatta och systematisera praxisbildningen och dessutom ge en dagsfärsk bild av vilka förutsättningar som gäller för att ta jordbruksmark i anspråk för olika ändamål.
Johan Larsson, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Ledarskap
Vinsten med att stärka sitt Personliga ledarskap.
Yvonne Brokvist

Kommunen som fastighetsägare, planmyndighet och byggnadsnämnd - verktyg för att styra stadsutvecklingen
Genom sina tre roller inom stadsutvecklingen kan kommunen använda både civilrättsliga och offentligrättsliga juridiska verktyg. Detta seminarium ger en introduktion kring dessa verktyg och hur de kan användas var för sig och i kombination.
Helena Meier, jurist Egen företagare

Äldre detaljplaner
Under passet tar vi upp vad som sammantaget utgör en detaljplan i fråga om planer före PBL 87, övergångsbestämmelser som reglerar att stads- och byggnadsplaner ska anses som PBL 87-planer, förordnanden enligt 110 § byggnadslagen, tomtindelningar/fastighetsplaner, ändringsplaner och 39 § byggnadsstadgan.
Henrik Höglund, biträdande bygglovschef Haninge kommun

Jordförvärvslagen
Emma Eriksson, Advokat Landhal Advokatbyrå

Ersättningssystemet vid tvångsingrepp på fastigheter
Ibland skiftas eller inskränks äganderättigheter till fastigheter tvångsvis genom offentliga beslut. I många av dessa fall ska ägaren till en berörd fastighet kompenseras, vilket innebär att en ersättning måste bestämmas av en myndighet eller domstol. Föreläsningen syftar till att ge en överblicksbild av ersättningssystemets principiella uppbyggnad när en sådan ersättning måste bestämmas som en följd av offentliga beslut som har en expropriativ karaktär.
Marc Landeman

Genomförande i fokus
Den långsiktige stads- och bostadsutvecklaren har fokus på genomförandets och förvaltningens utmaningar, då dessa är helt avgörande för projektets framgång. Allt går förstås inte att förutse, men föredragshållaren ger exempel på hur avgörande det är för resultatet att relevanta frågeställningar - om juridik, finansiering, teknik, kundvärden, förvaltning, gestaltning – identifieras och hanteras tidigt, under såväl planläggningen som i avtalsdiskussionerna.
Nancy Mattsson

Vem ansvarar för föroreningar? Alltid fastighetsägaren eller aldrig fastighetsägaren?
Genomgång av fastighetsägarens ansvar för föroreningar.
Carolina Gustavsson, Advokat Landhal Advokatbyrå

Plangenomförande
Markåtkomstprocessen för allmänna vägar, spårtrafik, kommunala gator, elledningar, va-ledningar har mycket gemensamt men också en hel del skiljer dem år. Vi tittar närmare på dessa likheter och olikheter.
Olof Graner, Civ ingengör Vesterlins

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission kommer och berättar om deras uppdrag och arbete.

Hämta en broschyr

Laddar ner broschyr som PDF
Läs mer om kursens innehåll